Forensic Watch


Osoba oceniana oświadcza, że:

AWyraża zgodę na ustanowienie biegłym sądowym
BKorzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
CSpełnia kryterium wiekowe

Deklarowana przez osobę ocenianą dyscyplina (specjalność) nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, bądź innej dziedziny biegłości:

DPosiadanie przez osobę ocenianą teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w deklarowanej dyscyplinie (specjalności):
Które z poniższych kryteriów są spełnione?
1.Posiadane wykształcenie
2.Wykształcenie zbieżne z deklarowaną dyscypliną (specjalnością)
3.Doświadczenie zawodowe zbieżne z deklarowaną dyscypliną (specjalnością)
4.Załączone przez osobę ocenianą dokumenty potwierdzające:
a)ukończenie studiów podyplomowych w deklarowanej dyscyplinie (specjalności)
b)ukończenie kursów zawodowych w deklarowanej dyscyplinie (specjalności)
c)odbycie przeszkolenia i/lub praktyk w instytucji powoływanej do pełnienia funkcji biegłego instytucjonalnego bądź u biegłego sądowego ustanowionego w deklarowanej dyscyplinie (specjalności)
5.Załączone przez osobę ocenianą dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia uwzględniającego zagadnienia dotyczące postępowań sądowych w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności biegłego sądowego
6.Doświadczenie w pełnieniu funkcji biegłego sądowego
7.Dobrowolna deklaracja osoby ocenianej dotycząca jej merytorycznego przygotowania do pełnienia funkcji biegłego sądowego:
a)określenie przez osobę ocenianą zakresu jej biegłości w ramach danej dyscypliny (specjalności), poprzez wskazanie stosowanych przez nią metodyk prowadzenia badań, interpretacji ich wyników i wyprowadzania wniosków końcowych oraz literatury przedmiotu opisujących te metodyki
b)oświadczenie osoby ocenianej, że wskazane metodyki zostały przez nią zweryfikowane (zwalidowane) pod kątem spełniania wymagań jakościowych
c)określenie przez osobę ocenianą wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego wykonywania funkcji biegłego sądowego w danej dyscyplinie (np. wykaz aparatury, oprogramowania itp. z określeniem parametrów istotnych dla jakości wyniku badania) oraz oświadczenie, że ma ona dostęp do tego wyposażenia
d)oświadczenie osoby ocenianej o posiadaniu certyfikatu kompetencji albo akredytacji w zakresie stosowanej metodyki uzyskanego od uprawnionego podmiotu z obszaru potwierdzania zgodności lub reprezentatywnej organizacji zawodowej

Wymogi dodatkowe, wykraczające poza zapisy rozporządzenia, w formie oświadczenia osoby zainteresowanej
8.Dobrowolna deklaracja osoby ocenianej dotycząca jej stałego rozwoju w pełnieniu funkcji biegłego, poprzez:
a)udział w badaniach naukowych w deklarowanej dyscyplinie (specjalności) i publikowanie ich wyników
b)aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych dotyczących deklarowanej dyscypliny (specjalności)
c)udział w szkoleniach, sympozjach, seminariach, warsztatach itp. z deklarowanej dyscypliny (specjalności)
d)udział w szkoleniach dotyczących zagadnień prawnych i wiedzy o postępowaniach sądowych
9.Dobrowolna deklaracja osoby ocenianej dotycząca gotowości do poddawania się niezależnej weryfikacji jej kompetencji, poprzez:
a)przystąpienie do testów biegłości z deklarowanej dyscypliny (specjalności)
b)poddanie się ocenie kompetencji dokonywanej przez stronę trzecią w ramach programów certyfikacji lub akredytacji

ERękojmia należytego wykonywania obowiązków biegłego przez osobę ocenianą:
Które z poniższych kryteriów są spełnione?
1.Oświadczenie osoby ocenianej o jej niekaralności
2.Oświadczenie osoby ocenianej o posiadaniu przez nią ważnych uprawnień do wykonywania zawodu (jeżeli jest to wymagane w deklarowanej dyscyplinie bądź specjalności) oraz że nie są one zawieszone lub ograniczone, a także nie jest ona karana dyscyplinarnie w zakresie uniemożliwiającym pełnienie funkcji biegłego
3.Załączony przez osobę ocenianą opis jej powiązań zawodowych i organizacyjnych umożliwia dokonanie oceny jej niezależności i bezstronności jako biegłego
4.Załączony przez osobę ocenianą przygotowany przez nią projekt opinii w ramach deklarowanej dyscypliny (specjalności) z wykorzystaniem deklarowanej metodyki jest logiczny, jasny i wewnętrznie spójny
5.Załączone przez osobę ocenianą dokumenty potwierdzają dążenie do spełnienia uprzednio składanych deklaracji stałego rozwoju w pełnieniu funkcji biegłego i/lub poddawania się weryfikacji kompetencji


Brak możliwości wygenerowania oceny.
Wymagania formalne (A, B, C) nie zostały spełnione.

Wygeneruj formularz oceny  


  www.forensicwatch.pl   
 
  www.fb.com/ForensicWatch   
 
  kontakt@forensicwatch.pl
 

Realizator:

Licencja Creative Commons

Projekt jest współfinansowany z funduszy EOG
w ramach programu Obywatele dla Demokracji www.ngofund.org.pl

 

Design & Software www.strefaweb.pl